Save Loktak campaign's Tshirt launch shoot...Save Loktak campaign's Tshirt launch shoot...
Model Manager- Alchemiz model, Mumbai. 

Models
 Arun Kumar Sharma 
 Bijou Thaangjam
 Saneea Patel
 Shah Xavi Khan
 Shivani Bharati
 Sushmita Chakorborty

Photographers - Megha Tambe & Vikram Jeet Singh Parmar
Manager - Chaitali Mukherjee
Creative & Style Director - Bijou Thaangjam

_______________________________________________

Behind the scene of Campaign shoot for Save Loktak Lake Tshirts

Video by AlchemizModel, Mumbai